درباره ما

Logo Site 1

مجتمع آموزشی غیر دولتی علم وادب

تاسیس: 1384

 

فرم ورود

حدیث

دورترین مردم ار خداوند عزّو جل در روز قیامت سرکشانِ متکبّر هستند.   *امام باقر(ع)*